ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP VERWARMINGS TECHNIEK EDE B.V. EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN

1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie VTE een overeenkomst sluit dan wel die voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte vraagt;
offerte: het door VTE uitgebrachte aanbod tot het sluiten van een overeenkomst;
order: iedere door de Afnemer bij VTE geplaatste opdracht, ongeacht de vorm daarvan;
order- of opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van een overeenkomst door VTE;
overeenkomst: de tussen VTE en de Afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot verkoop en levering van zaken en/of tot het verrichten van werkzaamheden, alsmede de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op deze afspraken;
VTE: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verwarmings Techniek Ede B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09114244;
werkzaamheden: de door VTE in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de Afnemer
Garantievoorwaarden de door VTE in het kader van de overeenkomst te hanteren garantievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onderhavige voorwaarden en zijn van toepassing op alle door VTE uitgebrachte aanbiedingen en offertes en door VTE gesloten overeenkomsten, alsmede alle (rechts)handelingen.
2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VTE uitgebrachte aanbiedingen en offertes en door VTE gesloten overeenkomsten, alsmede alle (rechts)handelingen die in het kader van het voornoemde worden verricht.
2.2 Door het plaatsen van een order, het aanvaarden van een offerte of het sluiten van een overeenkomst, gaat de Afnemer zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.3 De algemene voorwaarden van de Afnemer of van derden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten zijn genoemd en welke vorm dan ook mogen hebben, zijn niet van toepassing.
2.4 Door aanvaarding van een offerte van VTE, het plaatsen van een order door de Afnemer of het sluiten van een overeenkomst door VTE met de Afnemer, doet de Afnemer afstand van eventueel door haar gehanteerde algemene voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de algemene voorwaarden van VTE van toepassing zijn.
2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.6 Indien deze algemene voorwaarden bedingen bevatten die afwijken van de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
2.7 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen de nietige bepaling in goed onderling overleg vervangen, aldus dat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk de strekking van de niet rechtsgeldige bepaling volgt.
2.8 VTE heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De Afnemer verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele wijzigingen of aanvullingen. De wijzigingen treden in werking op een door VTE bekend te maken tijdstip of zodra de wijzigingen aan de Afnemer zijn medegedeeld.
2.9 De Nederlandse tekst van de overeenkomst, van offertes, van facturen en van deze algemene voorwaarden is de oorspronkelijk en enig geldende tekst. Handelstermen die worden gebruikt in aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
3 Offertes
3.1 Offertes of (andere) aanbiedingen van VTE zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 Mondelinge toezeggingen of offertes van vertegenwoordigers of andere werknemers van VTE en mondelinge toezeggingen of offertes van door VTE ingeschakelde hulppersonen binden VTE slechts indien en voor zover zij door VTE schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Omschrijvingen, illustraties, modellen, technische adviezen, getallen, maten en/of monsters waarmee VTE de Afnemer informeert over aangeboden zaken en diensten geven slechts een algemene indruk van de betreffende zaken en diensten. Deze door VTE aan de Afnemer verstrekte informatie is slechts bindend voor zover VTE dit schriftelijk heeft bevestigd aan de Afnemer. Indien een schriftelijke bevestiging ontbreekt, is VTE niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van afwijkingen van de door VTE verstrekte informatie. VTE behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen.
3.4 De in artikel 3.3 bedoelde informatie (daaronder begrepen advertenties en prijslijsten) maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen VTE en de Afnemer, zodat de Afnemer daaraan geen rechten kan ontlenen.
3.5 Indien de Afnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
4 Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de order of opdracht door VTE of doordat VTE met de uitvoering van de order of opdracht aanvangt, al dan niet op grond van een op voorhand uitgebrachte offerte.
4.2 Indien de Afnemer de order of opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke bevestiging van VTE geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de Afnemer VTE onverwijld kennis geeft van haar bezwaren tegen die weergave.
4.3 Tenzij de Afnemer onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, protesteert, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht juist en volledig te zijn weergegeven in de door of namens VTE verzonden bevestiging van de order of overeenkomst.
4.4 Bij gebreke van een bevestiging als bedoeld in de artikelen 4.1 tot en met 4.3 geldt de factuur van VTE als order- of opdrachtbevestiging.
4.5 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke of algehele annulering van een order door of op verzoek van de Afnemer kan enkel plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van VTE en onder de voorwaarde dat de reeds door VTE verrichte werkzaamheden geheel door de Afnemer worden vergoed. In geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Afnemer is VTE gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Afnemer door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.
4.6 Een aanvaarding door de Afnemer van een door namens VTE toegezonden offerte of gedane (andere) aanbieding, of een bevestiging daarvan, die afwijkt van de eerdere offerte of aanbieding van VTE, geldt als een verwerping van die eerdere offerte of aanbieding en als een nieuwe aanbieding die VTE niet bindt. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW geldt dit ook, indien de aanvaarding alleen op ondergeschikte punten van de aanbieding van VTE afwijkt.
4.7 Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel, is onverwijlde herroeping door VTE van de aanbieding of offerte mogelijk, ook na ontvangst van de aanvaarding daarvan door de Afnemer. Door de herroeping komt er geen overeenkomst tot stand en is VTE gehouden al hetgeen VTE reeds heeft ontvangen van de Afnemer terug te betalen. VTE is bovendien te allen tijde bevoegd een order of (het sluiten van) een overeenkomst te weigeren.
5 Prijzen
5.1 Elke prijsopgave van VTE is (geheel) vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2 De door VTE gehanteerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, exclusief btw en exclusief overige kosten zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten etc.
5.3 Wijzigingen van factoren die de prijzen kunnen beïnvloeden, zoals de inkoopprijs van bijvoorbeeld producten of grondstoffen, koersverschillen, belastingen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies en andere heffingen van overheidswege, mogen door VTE aan de Afnemer worden doorberekend. De Afnemer is aan de verhoogde prijs gebonden en is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
5.4 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden zijn in de prijs niet begrepen:

 1. de kosten voor grond- hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
 2. de kosten van hef- en hijswerktuigen;
 3. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of infrastructurele voorzieningen;
 4. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 5. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 6. reis- en verblijfkosten;
 7. de kosten die het gevolg zijn van wachttijd.
5.5 VTE is gerechtigd meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen bij de Afnemer.
5.6 Onder meerwerk in de zin van artikel 5.5 wordt verstaan: al hetgeen op schriftelijk of mondeling verzoek van de Afnemer of met schriftelijke of mondelinge toestemming van de Afnemer door VTE wordt gepresteerd buiten hetgeen in de overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd met betrekking tot de levering van zaken en/of de uitvoering van werkzaamheden.
6 Betaling
6.1 Betaling dient plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip en/of indien geen tijdstip is overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat de Afnemer gerechtigd is een beroep te doen op verrekening of opschorting.
6.2 Indien de Afnemer niet binnen de in artikel 6.1 bedoelde termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft VTE, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen.
6.3 De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door VTE aan de inning bestede tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.
6.4 De Afnemer verleent op eerste verzoek aan VTE (al dan niet aanvullende) zekerheid voor betaling. In afwachting daarvan is VTE bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6.5 VTE heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Afnemer een naar redelijkheid vastgesteld voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
7 Levering
7.1 Levering geschiedt af magazijn VTE, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 VTE verkoopt en levert de door de Afnemer bestelde producten met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen is overeengekomen.
7.3 Levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd levert geen tekortkoming van VTE op.
7.4 VTE is gerechtigd zaken in (deel)termijnen te leveren. Deze gedeelten kunnen afzonderlijk worden gefactureerd aan de Afnemer.
7.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hebben door VTE opgegeven levertermijnen niet de strekking fataal te zijn. Alle door VTE genoemde (lever)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het verstrekken van de offerte of het sluiten van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen.
7.6 In geval vertraging in de levering ontstaat door wijziging van de werkomstandigheden of door niet (tijdige) levering van door VTE bij derden bestelde zaken, waar VTE geen schuld aan heeft, wordt de leveringstermijn voor zover noodzakelijk dienovereenkomstig verlengd.
7.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of vergunningen die door de Afnemer ter beschikking moeten worden gesteld respectievelijk moeten worden aangevraagd niet tijdig in het bezit van VTE zijn of fouten bevatten, wordt de levertijd in ieder geval verlengd en, na overleg met de Afnemer, na ontvangst van de (juiste) gegevens en/of vergunningen opnieuw vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Eventueel voor VTE hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van de Afnemer.
7.8 De levertijd wordt verder in ieder geval verlengd met de periode gedurende welke de Afnemer in verzuim is met betrekking tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, waaronder de verplichting tot (vooruit)betaling en/of het stellen van zekerheid, onverminderd het recht van VTE de overeenkomst in dat geval overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.1 te ontbinden.
8 Overgang risico en transport
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt de Afnemer het risico van verkochte zaken vanaf het moment dat deze het magazijn van VTE hebben verlaten.
8.2 Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat VTE het transport van de verkochte zaken zal verzorgen, dient de Afnemer de verzendinstructies tenminste vijf werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum aan VTE te doen toekomen.
8.3 In- en uitlading en het transport van de verkochte zaken geschiedt – tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen – voor rekening en risico van de Afnemer. Het transportrisico is tevens voor rekening van de Afnemer indien VTE tegenover de vervoerder heeft verklaard dat alle tijdens het transport opgelopen schade voor rekening van VTE komt. VTE is niet gehouden om de schade op derden te verhalen. Indien gewenst draagt VTE haar rechten tegenover de vervoerder aan de Afnemer over.
8.4 Indien de Afnemer het transport zelf verzorgt, is hij verplicht de door hem gekochte zaken terstond, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, af te nemen van VTE, nadat VTE de Afnemer heeft medegedeeld dat de verkochte zaken voor afhaling gereed staan. Indien de Afnemer niet in staat is de verkochte zaken tijdig af te nemen, is VTE gerechtigd de betreffende za(a)k(en) aan de Afnemer te factureren. VTE is tevens gerechtigd de verkochte za(a)k(en) naar eigen inzicht en voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan.
8.5 In geval van niet (tijdige) afname door de Afnemer is VTE gerechtigd nakoming door de Afnemer te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van VTE om in beide gevallen schadevergoeding te vorderen.
9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door VTE geleverde zaken blijven eigendom van VTE tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al haar (betalings)verplichtingen jegens VTE uit hoofde van enige met VTE gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, daaronder begrepen vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.
9.2 De Afnemer is verplicht de door VTE geleverde zaken voor eigen rekening separaat van de andere zaken die hij onder zich heeft op te slaan, zodanig dat de door VTE geleverde zaken meteen kunnen worden geïdentificeerd als aan VTE in eigendom toebehorend.
9.3 Voordat de eigendom van alle geleverde zaken op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren, te vervreemden, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. De Afnemer kan de geleverde zaken slechts verkopen, leveren of verwerken voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Ingeval van doorlevering van door VTE geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van de Afnemer wordt ten gunste van VTE bij voorbaat een bezitloos pandrecht gevestigd op die zaken, tot zekerheid voor de nakoming door de Afnemer van al hetgeen VTE op het moment van vestiging van het bezitloos pandrecht nog te vorderen heeft of in de toekomst zal hebben.
10 Klachten en reclame
10.1 De Afnemer is verplicht om direct na in ontvangstneming van de geleverde zaken het aantal en de soort zaken alsmede de verpakking te controleren op tekortkomingen en/of gebreken.
10.2 Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van geleverde zaken dienen door de Afnemer meteen op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld.
10.3 Zichtbare gebreken aan de geleverde zaken en/of verpakking dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk te worden gemeld onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
10.4 Ingebruikneming van de zaken en/of doorverkoop daarvan geldt als acceptatie door de Afnemer.
10.5 De Afnemer is verplicht verborgen gebreken binnen 5 werkdagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid vastgesteld hadden kunnen worden schriftelijk aan VTE te melden, maar in ieder geval niet later dan 1 maand na ontvangst van de zaken.
10.6 Ingeval van een klacht als bedoeld in dit artikel is de Afnemer verplicht de zaken waarover zij klaagt ter beschikking van VTE te houden voor nader onderzoek. Ook overigens is de Afnemer verplicht haar medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek naar de zaken en VTE zo nodig toegang te verlenen tot de gebouwen waar die zaken zich bevinden.
10.7 Bij een gegronde klacht is VTE uitsluitend gehouden de betreffende zaak te vervangen als haar bedrijfseconomische belangen dit rechtvaardigen en voor zover vervanging of reparatie door VTE kan worden gevergd. De Afnemer kan geen aanspraak maken op een vergoeding in welke zin dan ook.
10.8 Retournering van zaken is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VTE, waarbij VTE gerechtigd is voorwaarden te stellen met betrekking tot onder meer de kosten en de wijze van retournering.
10.9 Bij retournering van zaken zonder toestemming als bedoeld in artikel 11.7 is verzending en opslag van de zaken voor rekening en risico van de Afnemer.
10.10 Een klacht als bedoeld in dit artikel geeft de Afnemer niet het recht haar (betalings)verplichtingen jegens VTE op te schorten en/of zich te beroepen op verrekening.
10.11 Bij gebreke van een tijdige melding als bedoeld in dit artikel vervalt het recht van de Afnemer een beroep te doen op een tekortkoming en VTE daarvoor aansprakelijk te stellen.
10.12 VTE is in geen geval aansprakelijk voor gebreken in geleverde zaken indien de montage daarvan niet door of namens VTE is uitgevoerd dan wel indien op enig andere wijze bewerking of verwerking van de zaken door derden heeft plaatsgevonden.
11 Garantie
11.1 VTE wordt geacht volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan, indien de geleverde zaken voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een normale handelskwaliteit ten aanzien van de geleverde zaken. Hogere kwaliteitseisen zijn slechts geldend, indien dit schriftelijk in de overeenkomst is bepaald.
11.2 De onder 11.1 bedoelde garantie geldt onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Garantievoorwaarden en geldt voor een periode van 12 maanden ingaande op de datum van levering en houdt uitsluitend in dat VTE gehouden is tot het alsnog leveren van ontbrekende zaken, het vervangen en/of herstellen van geleverde zaken, dan het terugnemen van geleverde zaken, een en ander naar keuze van VTE.
11.3 De garantie strekt zich niet uit tot en/of is niet geldend indien:

 1. gebreken ten aanzien van de geleverde zaak zijn ontstaan als gevolg van het niet (strikt) in acht nemen van de installatie-, bedienings-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften door de Afnemer;
 2. gebreken zijn ontstaan als gevolg van het blootstellen van de zaken aan abnormale, niet-voorzienbare omstandigheden, dan wel als gevolg van een anderszins onzorgvuldige en/of ondeskundige behandeling van de producten door de Afnemer;
 3. gebreken zijn ontstaan die voortvloeien uit het gebruikelijke slijtageproces dat de zaken ondergaan;
 4. gebreken zijn ontstaan of vermoedelijk zijn ontstaan als gevolg van spanningscorrosie;
 5. gebreken zijn ontstaan of vermoedelijk zijn ontstaan als gevolg van montage en/of installatie van de zaak door de Afnemer of door derden;
 6. de Afnemer veranderingen of reparaties aan de geleverde zaken heeft uitgevoerd zonder schriftelijke instemming van VTE;
 7. gebreken zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. gebreken zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van producten, materialen, zaken, werken en/of constructies die op verzoek of instructie van de Afnemer zijn aangewend of toegepast;
 9. gebreken zijn ontstaan als gevolg van fouten in een ontwerp, tekening, specificatie of instructie die afkomstig is van de Afnemer.
 10. gebreken zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van onderdelen van derden;
 11. de Afnemer niet heeft voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10 (klachten en reclame);
 12. de Afnemer jegens VTE in verzuim is.
11.4 VTE verleent geen garantie ter zake van de werking en/of de toepassingsmogelijkheden van zaken die door de Afnemer aan derden zijn (door)geleverd, dan wel ter zake van zaken die door de Afnemer zijn bewerkt en vervolgens aan derden zijn (door)geleverd.
12 Overmacht
12.1 Indien VTE de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van de Afnemer, wordt de verplichting om de overeenkomst na te komen opgeschort tot het moment dat VTE alsnog in staat is de overeenkomst na te komen, zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan maken.
12.2 Indien de situatie als bedoeld in 13.1 is geschetst langer dan drie maanden duurt, is VTE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Afnemer in dat geval aanspraak heeft op vergoeding van schade.
12.3 In de situatie als bedoeld in 13.2 heeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij zij kan aantonen dat nakoming voor haar bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen vijf dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden plaats te vinden.
13 Aansprakelijkheid VTE
13.1 Indien VTE, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde, jegens de Afnemer aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de zaken en/of werkzaamheden die de schade hebben veroorzaakt, met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van VTE wordt uitgekeerd c.q. vergoed.
13.2 VTE is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en productieverlies.
13.3 De Afnemer vrijwaart VTE van eventuele aanspraken van derden die uit de door VTE verrichte werkzaamheden voortvloeien.
14 Vervalbeding
14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden vervallen vorderingen van de Afnemer uit hoofde van de overeenkomst indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de Afnemer bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die vordering bij de bevoegde rechter aanhangig is
15 Beëindiging overeenkomst
15.1 Indien de Afnemer:

 1. tekortschiet in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 2. een verzoek tot (voorlopige) surseance van betaling indient;
 3. in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. (ingeval van een natuurlijk persoon) wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;
 5. haar onderneming liquideert of geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde;
 6. het beheer over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verlies door beslaglegging

is VTE gerechtigd de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VTE om (in plaats daarvan) nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. VTE zal wegens deze opschorting of ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.2 Bedragen die VTE voor de beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging c.q. ontbinding direct opeisbaar.
16 Overeenkomst recht van retour
16.1 Indien de Afnemer met VTE een overeenkomst heeft gesloten met het recht van retour, omdat de Afnemer een artikel c.q. artikelgroep in zijn assortiment opneemt, dan heeft de Afnemer binnen de overeengekomen pilotperiode het recht om de artikelen te retourneren, mits deze artikelen in een onbeschadigde verpakking zitten en de zaken zelf onbeschadigd en compleet zijn. VTE accepteert de retourzending enkel in het geval de retour schriftelijk is gemeld via een RMA-formulier, de retour is goedgekeurd door een bevoegde medewerker van VTE en franco bij VTE wordt aangeleverd. De geleverde zaken worden gecrediteerd voor het bedrag waarvoor ze zijn verkocht, waarop 25% van het verkoopbedrag in mindering wordt gebracht als retournamekosten.
17 Informatieverstrekking Afnemer
17.1 De Afnemer is verplicht alle informatie en bescheiden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden (een en ander ter beoordeling van VTE) tijdig aan VTE ter beschikking te stellen, in de vorm en op de wijze die door VTE aan de Afnemer kenbaar wordt gemaakt.
17.2 VTE heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Afnemer aan de in artikel 17.1 bedoelde verplichting heeft voldaan.
17.3 De Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan VTE ter beschikking gestelde informatie en bescheiden.
17.4 De Afnemer vrijwaart VTE tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit een onjuiste of onvolledige informatieverstrekking als bedoeld in dit artikel.
18 Uitvoering werkzaamheden
18.1 VTE bepaalt de wijze daarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
18.2 VTE voert de werkzaamheden naar beste kunnen uit in overeenstemming met de toepasselijke regels van wetenschap en techniek en met inachtneming van de bestaande wet- en regelgeving.
18.3 VTE heeft het recht de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
18.4 Indien de Afnemer bekend is of behoort te zijn met eigenschappen van een stof of zaak die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden aan VTE ter beschikking wordt gesteld, dan wel onderwerp is van de overeenkomst, en die gevaar kunnen opleveren voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken werknemers van VTE of door VTE ingeschakelde hulppersonen, is de Afnemer verplicht deze eigenschappen aan VTE mede te delen en zo mogelijk het gevaar van de stof of de zaak op de verpakking daarvan te vermelden.
18.5 De Afnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden van overheidswege of door andere instanties verlangd worden.
18.6 Eventuele afgelastingen van of wijzigingen in de werkzaamheden dienen 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) door de Afnemer aan VTE kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de ingeplande werkzaamheden aan de Afnemer worden doorberekend.
18.7 De Afnemer zorgt voor de aanwezigheid van alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat.
18.8 De Afnemer staat er voor in dat:

 1. de werknemers van VTE en de door VTE ingeschakelde hulppersonen hun werkzaamheden ter plaatse kunnen verrichten tijdens gebruikelijke werkuren en daarnaast buiten gebruikelijke werkuren indien VTE het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde van de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkuren vast te stellen, een en ander voor zover dit met inachtneming van een redelijke termijn aan de Afnemer is medegedeeld;
 2. de werknemers van VTE en de door VTE ingeschakelde hulppersonen kunnen beschikken over geschikte behuizing en/of op basis van wet- en regelgeving vereiste voorzieningen;
 3. de toegangswegen tot de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden geschikt zijn voor transport;
 4. de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden geschikt is voor opslag en montage;
 5. op de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden voldoende afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn;
 6. de nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos beschikbaar zijn op de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden;
 7. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen met in achtneming van de wet- en regelgeving voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn getroffen en worden gehandhaafd;
 8. de geleverde zaken bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden op de juiste plaats aanwezig zijn;
 9. er sanitaire voorzieningen aanwezig zijn waar de werknemers van VTE en de door VTE ingeschakelde hulppersonen tijdens de werkuren gebruik van kunnen maken;
 10. de van overheidswege opgelegde maatregelen in verband met COVID-19 worden nageleefd.
19 Intellectuele eigendomsrechten
19.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en know how en de daarbij behorende materialen, zoals analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen, tekeningen, documentatie, reglementen, werkwijze, gebruikershandleidingen e.d. alsmede voorbereidend materiaal daarvoor, behoren uitsluitend toe aan VTE. Dit geldt eveneens met betrekking tot op grond van een overeenkomst (van opdracht) voor de Afnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken.
19.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de in artikel 19.1 bedoelde voorwerpen van intellectueel eigendom, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VTE.
19.3 De door VTE al dan niet in samenwerking met de Afnemer en al dan niet op kosten van de Afnemer vervaardigde tekeningen, clichés, werktuigen en met behulp daarvan geproduceerde zaken mogen, behoudens schriftelijke toestemming van VTE, niet worden nagemaakt of aan derden worden getoond of bekend gemaakt.
19.4 Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduidingen omtrent intellectuele eigendomsrechten van de zaken van VTE te verwijderen of te wijzigen. De Afnemer garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van VTE, deze rechten ongeldig zal maken en/of het eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar zal brengen.
19.5 De Afnemer vrijwaart VTE voor aanspraken van derden op grond van enig intellectueel eigendomsrecht of rechten die daarmee op één lijn kunnen worden gesteld ten aanzien van de levering van zaken die op verzoek van de Afnemer en/of aanwijzing van de Afnemer door VTE zijn vervaardigd.
19.6 Tekeningen, clichés, matrijzen, werktuigen e.d. blijven eigendom van VTE, ook indien voor de vervaardiging daarvan aan de Afnemer kosten in rekening zijn gebracht.
20 Slotbepalingen
20.1 Op alle overeenkomsten tussen VTE en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention On International Sales of Goods 1980).
20.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen VTE en de Afnemer gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van VTE om zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde, rechter.
VTE Smartersolutions