Privacy Verklaring

Versie d.d. mei 2021  

Inleiding

In deze Privacy Verklaring legt de besloten vennootschap Verwarmings Techniek Ede B.V. (hierna VTE) uit hoe het omgaat met privacy en persoonsgegevens. De vennootschap staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 09114244. Deze Privacy Verklaring is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van VTE en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van VTE. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met VTE de heer H.H.G. van Holland herman@vte-smartersolutions.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst van VTE, verstrekt u uw persoonsgegevens aan VTE. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens. 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde dienst

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij ons achter. Wij verwerken alleen die gegevens die door uzelf aan ons bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten, zoals hieronder en in het Verwerkingsregister beschreven.

Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan VTE. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 16 jaar.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om diens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt de door u verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. VTE draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het VTE vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen. 

Klachten

VTE wijst u er op dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

VTE verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of als u het contactformulier invult op de website voor de bemiddeling van een dienst of aanneming van werk. In die gevallen vraagt of verkrijgt VTE onder andere de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens, IP-adres, productkeuze.

De informatie die u bij VTE achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst aan u te kunnen leveren. De gegevens die u bij VTE achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

VTE verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van de gevraagde opdracht of (intermediair)dienst (dat is u in contact brengen met één of meerdere derden);
 • De verkoop van (nog te vervaardigen) producten;
 • Zorg te dragen voor installatie van een product;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van uw betaling; 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • In het kader van een sollicitatieprocedure;
 • Het verbeteren van de website.

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft VTE verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG. VTE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer – SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, veranderd VTE eveneens haar beveiligingsbeleid.

Cookies en IP-adres

Voor een uitgebreide toelichting op het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring. 

VTE maakt gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt geregistreerd door de website provider van VTE. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van VTE in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. VTE maakt gebruik van zowel functionele cookies als tracking cookies. 

Functionele cookies 

Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als u eenmaal inlogt, dat u ingelogd blijft. 

Tracking Cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten tracking cookies. Dit doen wij om een profiel op te bouwen van onze klanten. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en zo beter aansluiten op uw wensen. In bepaalde gevallen stelt ons dit in staat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Adverteerders mogen alleen met uw toestemming een “tracking cookie” plaatsen. Adverteerders kunnen u dan volgen binnen hun netwerk en op basis daarvan een profiel samenstellen. 

Wij maken daarbij onder meer gebruik van Google Analytics. Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google voor meer informatie over het door Facebook gevoerde beleid.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Uw persoonsgegeven en derden

VTE geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derden partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, dan wel als wij daar een ‘eigen gerechtvaardigd belang’ bij hebben. 

VTE verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar VTE een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of VTE daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. De partijen dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden. 

Daarnaast mag VTE ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat VTE vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik. 

Diensten of producten van derden

VTE biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten. 

VTE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door VTE worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. VTE is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde. 

Actuele Privacy Verklaring

VTE behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

VTE Smartersolutions